گونه های گیاهی خود را انتخاب کنید


جاسمین

نور: آفتاب دوست

دما: مقاوم به سرما

نیاز آبی: بالا

سرعت رشد: متوسط

مشخصات گل: رنگ سفید، زمان گلدهی: بهار- تابستان- پاییز

روش تکثیر: از طریق قلمه

یاس شرابی ( آبجویی)

نور: آفتاب دوست

دما: مقاوم به سرما

نیاز آبی: بالا

سرعت رشد: متوسط

مشخصات گل: رنگ شرابی، زمان گلدهی: تابستان

تکثیر: از طریق قلمه

یاس رازقی

نور: آفتاب دوست

دما: نیاز به پوشش در فصل  زمستان

نیاز آبی: متوسط

سرعت رشد: متوسط

مشخصات گل: رنگ سفید، زمان گلدهی بهار- تابستان-پاییز

تکثیر: از طریق قلمه

یاس چمپا

نور: سایه دوست

دما: مقاوم به سرما

نیاز آبی: متوسط

سرعت رشد: متوسط

 مشخصات گل: رنگ سفید، زمان گلدهی بهار- تابستان- پاییز

تکثیر: از طریق قلمه