فضای سبز حیاط

پروژه پویا

1 / 6
پروژه پویا style=
2 / 6
3 / 6
پروژه پویا style=

پروژه پویا
پروژه پویا
پروژه پویا

پروژه پویا

اجرای حیاط جناب اقای موالیی به مساحت ۲۰۰ متر که به روی سقف پارکینگ اجراشده است . شرایط اجرا ان کامال مشتبه روف گاردن بوده و به کامال استاندارد به صورت Box Flower اجراشده است مجموعه ای از گونه های همیشه سبز و تنوع در رنگ بندی ایجاد محیطی خاص و زیبا کرده است . روش ابیاری به صورت دستی انجام میگیرد.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید