ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

احداث و نگهداری چمن در مشهد

 1. تعریف چمن
 2. انواع چمن
 3. چمن ورزشی
 4. روش های احداث چمن
 5. سوالات متداول
 6. هزینه اجرا چمن اسپرت و چمن های پوششی
 7.  نگهداری و بازسازی چمن
 8. مراحل احداث چمن در ورزشگاهها

تعریف چمن

بخشی از فضای سبز می باشد که بصورت متراکم و کوتاه قد سطح وسیعی از خاک را پوشش میدهد. چمن ها علاوه بر رشد ارتفاعی رشد عرضی و خزنده نیز دارند. حداکثر ارتفاع چمن های پوششی بین 3 تا 10 سانتی متر می باشد. چمن ها مقاومت به پاخوری( ظرفیت برگشت پذیری پس از تردد) دارند.مهم ترین بخش گیاهی چمن ها برگ آن می باشد و حتی الامکان بایستی با هرس به موقع از به گل رفتن آن ها جلوگیری کرد و گیاه را در حالت رشد رویشی حفظ کرد.

انواع چمن

Frankenia thymifolia

Frankeniaceae

فرانكنيا، چمن كوير

 • منشا: الجزاير
 • ميشه سبز و چند ساله
 • گلدهي در تابستان و از نظر فرم رشدي بسيار شبيه چمن
 • مقاوم به پاخوري
 • تغيير رنگ برگها به قرمز در پاييز و زمستان
 • مقاوم به خشكي، شوري، افشانه نمك، آب شور و سرما
 • روش تكثير: قلمه و تقسيم بوته
 • ميزان رشد: ارتفاع حداكثر 10 سانتيمتر و رشد عرضي تا يك متر
 • خاك: نياز به خاك با زهكش مناسب
 • نياز آبي: مقاوم به خشكي
 • نياز نوري: بهترين عملكرد در آفتاب كامل- رشد گياه درسايه تنك است.
 • تحمل سرما: مقاوم

Cerastium tomentosum

Caryophyllaceae

برف تابستانه، گوش موشي

 • منشا: اروپا
 • گياه گلدار و علفي چند ساله اي هميشه سبز است.
 • با شاخ و برگ نقره اي و گلهاي سفيدررنگ خود بعد زينتي دارد كه در باغاترسراسر دنيا كشت مي شود. گلدهي عمدتا دربهارو يا در هر زمان ديگر سال
 • بيشتر، مورد استفاده در سطوح شيب دار و براي كشت در باغات صخره اي و البالي سنگفرشها
 • حساس به كوددهي زياد، هرس بهتر است بعد از كوددهي انجام شود.
 • ميزان رشد: ارتفاع  15cm
 • نياز خاكي: خاك با زهكش مناسب
 • نياز نوري: محل آفتابي
 • نياز آبي: پايين، مقاوم به خشكي
 • تكثير: بذر و تقسيم بوته و قلمه نوك ساقه

Dichondra micrantha

Convolvulaceae

دايكوندرا، گونه اي شبدر امريكايي

 • منشا: نيوزيلند و استراليا
 • گياه پوششي چند ساله فصل گرم
 • داراي برگهاي قلبی شكل و گلدهي در طي سال
 • عموما در مناطق جنگلي و مرتعي به طور خود رو مي رويد.
 • عادت رشد شبيه چمن و بدون نياز به چمن زني هر چند امكان سرزني براي پرتراكم شدن آن هست. قابليت پاخوري تا حدودي
 • تكثير: با بذرو تقسيم بوته ، پس از آماده سازي صحيح و دقيق بستر كاشت
 • در اواخر بهار و اوايل تابستان و يا با قلمه ريش هدار در بهار يا پاييز
 • نياز به مراقبت كم
 • نياز نوري: در شرايط سايه نياز رطوبتي كمتري دارد و در شرايط آفتابي بايستي محيط را مرطوبتر نگه داشت.
 • كاربرد: در محلهاي شي بدار و نياز به مراقبت كم
 • نياز آبياري: زياد و عميق و منظم

Dichondra argentia

Convolvulaceae

دايكوندراي نقره اي

 • منشا: اياالت متحده (مكزيك و تگزاس)
 • گونه اي هميشه سبز، علفي و چند ساله
 • ارتفاع تا 1٥ تا ٣0 سانتيمتر و گسترش عرضي 90 تا 180سانتيمتر
 • داراي برگساره نقر هاي كركدار در هر دو طرف
 • گياهي مقاوم به گرما كه در مناطق سرد به صورت نيمه خزان كننده است. ولي حساس به سرماست.
 • گياه پوششي يا آويزان از ديوارها، مناسب سطوح شي بدار و فواصل موزائي ككاري در طراح يهاي فضاي سبزدر مقايسه با گونه قبلي مقاوم به خشكي و قابل بازيابي سريع بعد از تنش خشكي
 • تكثير با بذر، قلمه ساقه و خوابانيدن

Lysimachia nummularia ‘Aurea’

Primulaceae

ليزوماكيا

 • بومي: اروپاي جنوب غربي و افريقاي شمالي
 • گياه علفي چند ساله و سايه دوست
 • ارتفاع تا ٥ سانتيمتر و گسترش عرضي نامحدود
 • بيشتر تمايل به رشد در محلهاي مرطوب با زهكش نه چندان خوب
 • گلدهي عموما در خرداد با گلهاي زرد به عنوان غذاي الرو پروانه ها و شب پره ها
 • گياهي مهاجم به دليل رشد سريع خود
 • مقاوم به سرماي خيلي زياد تا ٤0 - درجه سانتيگراد
 • موارد كاربرد در طراحي كاشت: به عنوان گياه حاشيه اي آبي مناسب بستر ها و حاشي ههاي ،گلكاري
 • ويژگيهاي بصري مهم: برگهاي رنگي زرد رنگ و گلهاي نسبتازيبا
 • نياز رطوبتي: نسبتا زياد  بيشتر در محلهاي مرطوب و مجاور بركه و آبنماها
 • نياز نوري: آفتاب كامل تا نيمه سايه
 • خاكهاي مرطوب، صخره اي و كم عمق را تحمل م يكند.
 • تكثير: تقسيم بوته در بهار يا پاييز

Sagina subulata

Caryophyllaceae

ساجينا

 • بومي: اروپا
 • گياه پوششي هميشه سبز خزه مانند
 • ارتفاع رشد 1 تا 2 سانتيمتر و گستردگي رشد 1٥ تا ٣0 سانتيمتر
 • شاخساره سبز روشن و گلهاي كوچك سفيد رنگ با ظهور در اواخربهار
 • گونه اي بسيار جذاب و مورد پسند
 • مورد استفاده در بين سنگفرشها و البالي سنگها و نيز جايگزين چمن در باغهاي صخر هاي
 • نياز آبي: ترجيحا خاك مرطوب ولي نه خيلي مرطوب و باتالقي، لذا از آبياري بيش از حد خودداري كنيد رطوبت متوسط
 • نياز نوري: آفتاب كامل تا نيمه سايه
 • نياز خاكي: خاك معمولي يا شني يا رسي با هر اسيديت هاي
 • تكثير: تقسيم بوته در بهار يا پاييز
 • كوددهي: در دو تا سه سال، آبياري عميق پس از كوددهي براي جلوگيري از گيا هسوزي الزم است.

Zannichellia palustris

Liliaceae

يال اسبی

 • بومی : چين، ويتنام، هند و ژاپن
 • گياه بوته ای هميشه سبز و سايه دوست
 • ارتفاع رشد 15 تا 20 سانتيمتردبرگها به رنگ سبز تيرهگلهای ياسی رنگ کوچک در بهار و تابستان
 • کاربرد در باغهای صخره ای در حاشيه فضای سبز و در کل استفاده بجای چمن مانند چمن پاخوری ندارد
 • تکثير: بذر و تقسيم بوته بهترين روش
 • نياز آبی: مقاوم به خشکی اما برای استقرار در تابستان آبياری منظم
 • نياز خاکی: زهکش خوب
 • نياز نوری: در تابستان های گرم در نيم سايه و درتابستان خنک نور کامل
 • نياز دمايی: مقاوم تا نيمه مقاوم به سرما
 • نياز رطوبتی: در مناطق مرطوب بهتر
 • مقاوم به شوری

Verbenaceae

کياشيتو

 • بومی: ژاپن
 • گياه پوششی هميشه سبز رونده
 • ارتفاع رشد 5 تا 10 سانتيمتر، گسترش عرضی تا 1 متر برگهای سبز زيبا و گل های سفيد رنگ در بهار و تابستان
 • کاربرد بعنوان گياه پوششی در بلوارها، شانه های آزادراه ها، پوشش سقف ها، سطوح شيب دار
 • تکثير: با بذر تکثير نميشود
 • نيازآبی: مقاوم به کم آبی
 • نياز خاکی: در هر دو خاک اسيدی و قليايی توانايی رشد دارد و خاکهای شور را هم متحمل است.  خاکهای شنی و با زهکش خوب را ترجيح ميدهد
 • نياز نوری: آفتاب کامل يا نيمه سايه
 • نياز دمايی: تا دمای 5 درجه هميشه سبز اما در دمای صفر رشد متوقف شده و در دمای منفی هم قسمت هوايی گياه از دست رفته اما ريشه ها سالم ميماند
 • مزايا: نگهداری آسان، عدم نياز به چمن زنی، کنترل فرسايش خاک، کنترل علف هرز، مقاوم به  پاخوری، رشد سريع
 • کوددهی: کود دهی مناسب می تواند رشد گياه را تسريع کند. تا زمانی که پوشش کامل شود هر دو هفته گرانوله به ميزان تقريبا 250 گرم به ازای هر صد متر مربع با توجه به K-P-Nيک بار از کود خلوص محصول استفاده شود.

احداث و نگهداری چمن در فضای سبز

چمن ورزشی

اغلب چمن ها به دو دسته چمن فصل سرد و چمن فصل گرم تقسيم می شوند که نوع سرد آن ها شامل  اسپرت ها بوده و نوع گرم نيز شامل برموداگراس هاست. با توجه به بذر چمن هلندی 4 تخم که از نوع اسپرت بوده، با هوای سرد سازگاری بيشتری دارد. از چمن های اسپرت برای زمين فوتبال، گلف و پارکها و ویلاها استفاده می شود. اما چمن های فصل گرم به دمای بالا علاقه دارند، اغلب در تابستان  سرحال تر هستند و با ورود به زمستان و فصل سرد، وارد يک دوره خواب زمستانی می شوند. چمن های گرمسيری انواع مختلفی دارند که شامل چمن های برمودا، آفريقايی و ژاپنی و... است. اين نوع چمن از اواسط فصل بهار تا ميانه فصل پائيز رشد ميکند و سپس زرد ميشود. چمنهای گرمسيری انواع متفاوتی مانند برگ کوچک، پهن، ريز، آفتاب دوست و سايه دوست دارند. در ميان چمن های گرمسيری، چمن ژاپنی پس از کاشت رشد کمی پيدا می کند و نسبت به سايه، خشکی و سرما از مقاومت مطلوبی  برخوردار بوده و نياز به تغذيه کمی خواهد داشت. درمقابل چمن های آفريقايی در مواجه با آفتاب بهترين رشد را خواهند داشت ولی در مقابل سايه از مقاومت کمی برخوردار هستند. چمن های سردسيری در فصل بهار و پائيز کشت ميشود. انواع مختلفی مثل لوليوم و فستوکا و .. از انواع چمن سردسيری ورزشی ميباشد که در دو نوع روز بلند و روز کوتاه وجود دارند. چمن روز بلند فستوکا در مقابل سايه و گرما با حرارت باال مقاومت خوبی دارد و در مکانهايی که گرمای تابستان باعث از بين رفتن لوليوم می شود اين نوع چمن به کار می رود. اما چمن روز کوتاه فستوکا مقابل سايه، خشکی و سرما مقاوم است و نسبت به کود هم دارای حساسيت ميباشد. اما به طور کلی ميزان آب مورد نياز برای آبياری چمن طبيعی حدود 20-10 ليتر آب برای هر مترمربع خاک است. که برای  مناطق گرم و کم آبی مانند ايران گزينه ای بسيار پر هزينه از نظر آبياری و شرايط نگهداری و تعميرات زمين ورزشی ميباشد. برای داشتن يک زمين چمن ورزشی بايستی عمليات مربوط به تهيه بستر کاشت انجام گيرد.

احداث و نگهداری چمن در مشهد

انواع بذر چمن اسپرت

Festuca arundinacea

Cool Season

 • منشا: مناطق حاشيه ای با زمستان های ماليم و تابستان های گرم و در مناطق با آب و هوای ماليم جنوب غربی آمريکا.
 • نياز نوری: دارای قابليت تحمل متوسط سايه
 • نياز آبی: نياز به آبياری کم و عميق دارد ولی در شرايط خشکی هم بسيار خوب عمل ميکند.
 • پوشش: قابليت پوشانندگی متوسطی دارد.
 • روش کاشت: بذر و چمن قطعه(
 • چمن زنی: برای مصارف ورزشسی بايستی از ارتفاع 8.٣ سانتيمتر چمن زنی شود. در ساير موارد ارتفاع 5 تا 5.7 سانتيمتر برای چمن زنی بهينه است.
 • چمنی تراکم و توده ای است که در تمام طول سال سبز باقی ميماند.
 • بيشتر برای سبزسازی زمين های وزشی و کنترل فرسايش سطوح شيب دار، کولتيوارهای جديدتر اين
 • چمن کمتر درشتند و بسيار مناسبتر برای کشت بعنوان چمن ميباشند.

مزايا: نسبت به ساير چمنهای فصل سرد مقاومت بيشتری به تحمل گرما دارد. شرايط خشکی را بهتر و طولانی تر از بلوگرس و رای گرس چندساله تحمل ميکند. تا حدودی نسبت به آفات و بيماری ها مقاوم است.

معايب: برخی از کولتيوارهای اين چمن بعنوان علفهای سريع ارشد و مهاجم در مخلوطهای بذری عمل ميکنند. ويژگی توده ای شدن اين چمن ميتواند منجر به ايجاد سطوح نامنظم در سايه و در شرايط آب وهوايی گرم شود.

Festuca rubra rubra

Cool Season

 • بافت برگ نرم و پهنک برگها باريک و سبز تيره
 • معايب: قابليت پوشش دهی ضعيف دارد. قدرت ترميم نسبتا پايينی دارد.
 • منشا: آمريکای شمالی و کانادا، ديگر جاهای مرتفع سرد
 • مناسب برای مناطق ساحلی سرد شمال شرق و شمال غرب اقيانوس اطلس
 • نياز نوری: تحمل به سايه عالی
 • نياز آبی: تحمل به خشکی دارد. به آبياری کم تا متوسط نياز دارد. آبياری بيش از اندازه در اين گونه محرک بيماری هاست.
 • پوشش: پوشش ضعيف ايجاد ميکند.
 • روش کشت: بذر
 • چمن زنی: از ارتفاع 8.٣ تا 5 سانتيمتر چمن زنی شود.

 

مناسب برای چمنکاری در مناطق شيبدار و در حاشيه رودخانه ها و آبراهه ها

مزايا: در بين چمن های باکيفيت مقاوم ترين گونه به سايه است. در مواردی که آسيب به چمن در فصل زمستان کم

است، اين چمن برای واکاری بر روی چمن های فصل گرم به خواب رفته مناسب است. تحمل خشکی را نيز دارد.

Festuca longifolia

Cool Season

 • منشا: آمريکای شمالی و کانادا و ديگر جاهای مرتفع سرد. مخصوصا به مناطق ساحلی سرد شمال شرق و
 • شمال غرب اقيانوس اطلس سازگار شده است.
 • نياز نوری: تحمل به سايه عالی دارد
 • نياز آبی: تحمل به خشکی زيادی دارد. نبايد بيش از اندازه آبياری شود.
 • پوشش: پوشش متوسط ايجاد ميکند. بعد از آسيب ديدن توده ها به کندی بهبود می يابد.
 • روش کشت: بذر
 • چمن زنی: 5.2 تا 5.6 سانتيمتر ارتفاع چمن زنی شود.
 • بافت نرم و توده ای
 • رشد بسيار آهسته تر از ديگر فستوکاها و نگهداری کمتری نياز دارد و با ديگر چمن ها به خوبی مخلوط ميشود.

مزايا: تحمل به سايه و خشکی عالی دارد. حتی در خاکهای ضعيف هم به خوبی رشد ميکند. مقاومتش در برابر بيماری ها نيز خوب است. کولتيوارهای جديدش عالی چمن زنی ميشوند.

معايب: برخی کولتيوارها به سختی چمن زنی ميشوند و پس از چمن زنی نوک برگها ريش ريش و بی رنگ ميشود.

Agrostis tenuis

Cool Season

 • منشا: نواحی ساحلی شمال شرقی اياالت متحده، کانادا، اقيانوس اطلس و کاليفرنيا
 • نياز نوری: نياز به نور آفتاب دارد ولی سايه متوسط را هم تحمل ميکند.
 • نياز آبی: نياز به آبياری سبک و متوسط.
 • پوشش: پوشش دهی متوسط
 • روش کاشت: بذر
 • چمن زنی: از ارتفاع 5.2 تا 5.6 سانتيمتر

 

 • معمولی ترين گونه چمن بنت گراساز اصلی ترين چمنها در توليد چمن های لوکسبافت بسيار نرم و زيبا چمن باکيفيت بسيار بالا و ايده آل برای مسيرهای حرکت در زمين های گلف

مزايا: خاکهای اسيدی و غيرحاصلخيز را تحمل ميکند و نياز به کوددهی ندارد. تا حدودی خشکی را تحمل ميکند.

معايب: در گرمای شديد تابستان به خوبی رشد نميکند. برخی کولتيوارهای آن، حساس به آفات و بيماری های قارچی است.

Agrostis palustris syn.

Cool Season

 • منشا: آمريکای شمال شرقی و کانادا. مناطق ساحلی شمال غرب دريای اطلس و کانادای غربی
 • نياز نوری: آفتاب کامل را دوست دارد اما کمی سايه را هم تحمل ميکند.
 • نياز آبی: به آبياری زود به زود نياز دارد.
 • پوشش: قابليت پوشش دهی خيلی خوب دارد.
 • روش کشت: بذر
 • چمن زنی: از ارتفاع 8.٣ تا 5 سانتيمتر و ترجيحا با چمن زن های سيلندری
 • چمنی با بافت بسيار نرم و کيفيت عالی مناسب بازی بولينگ ريشه ها عميق

مزايا: پوشش عالی دارد و گرما را تا حدودی تحمل ميکند.

معايب: نسبت به بنت گرس کلونيکال بسيار حساس تر به آفات و بيماری های قارچی  است. نياز به آب و مراقبت زيادی دارد.

Cyndon dactylon

Warm Season

 • منشا: آمريکای جنوبی و نواحی ساحلی غربی دارای آب و هوای ملايم
 • نياز نوری: نياز به آفتاب کامل، تحمل سايه ضعيف
 • نياز آبی: نسبت به ديگر انواع چمن ها نياز کمتری به آبياری دارد.
 • بخوبی خشکی را تحمل ميکند.
 • پوشش: قابليت پوشش دهی عالی
 • روش کاشت: بذر
 • چمن زنی: از ارتفاع بين 5.2 تا 5.8 سانتيمتر

 

برموداگرس معمولی بافتی متوسط تا نرم ايجاد ميکند و به سرعت توسط رانرها و ريزوم ها توسعه می يابد. با داشتن ريشه های عميق ميتواند با نگهداری کم کيفيت خود را حفظ کند. اما مراقبت بيشتر و چمن زنی مرتب آ ن را زيباتر جلوه ميدهد.

مزايا: تحمل گرما و خشکی، مقاومت در برابر بيماری ها و قابليت پوشش دهی بالايی دارد.

معايب: در زمستان قهوه ای ميشود اما با کوددهی خوب ميتوان آن را به مدت طولانی تری سبز نگه داشت. تحمل سايه ندارد.

Cynodon spp.

Warm Season

 • منشا: ايالت متحده جنوبی، سواحل شرقی و سواحل غربی دارای آب و هوای ملايم
 • نياز نوری: نياز به آفتاب کامل دارد.
 • نياز آبی: تحمل خشکی را دارد اما بايد آبياری منظم انجام شود که زيبا بنظر برسد.
 • پوشش: قابليت پوشش دهی عالی
 • روش های کشت:د چمن قطعه ای و ساير روشهای رويشی
 • چمن زنی: از ارتفاع 5.2 تا 5 سانتيمتر چمن زنی شود. در هربار چمن زنی حدود ٣.1 سانتيمتر يا کمتر کوتاه شود. اگر اجازه داده شود که بيش از اين حد رشد کند، زرد  ميشود.
 • برموداگرس هيبريد چمن زينتی با بافت نرم تر و سبزتر از برموداگرس معمولی ايجاد ميکند. چمنی گرمادوست و مقاوم است. تمام کولتيوارها دارای ريشه های عميق هستند.

معايب: ممکن است سيستم ريشه ای تهاجمی داشته باشد. سايه را تحمل نميکند.

مزايا: سرما و خشکی را تحمل ميکند. بسيار مقاوم به بيماری ها و آفات است. در زمستان به آسانی برموداگرس معمولی قهوه ای نميشود.

Lolium perenne

Cool Season

 • منشا: مناطق با آب و هوای خنک در غرب و شمال شرق و مناطق ساحلی آمريکا
 • نياز نوری: آفتابدوست است ولی سايه را نيز تا حدودی تحمل ميکند
 • نياز آبی: نياز به آبياری مکرر
 • پوشش: قابليت پوشش دهی عالی
 • روش کاشت: بر و چمن قطعه ای
 • چمن زنی: از ارتفاع بين 8.٣ تا 1.5 سانتيمتر

 

رای گرس چندساله دارای ريشه های سطحی و پهنک برگ سبز تيره و براق است.

دارای بافت ظريفتری نسبت به رای گراس يک ساله است.

از آنجاييی که اين چمن به سرعت استقرار می يابد برای بذر کاری چمنهای فصل گرم نيز به کار برده ميشود.

مزايا: قابليت پوشش دهی فوق العاده خوب، جوانه زنی سريع و رشد سريع

معايب: برگهای فيبری در برخی ارقام کشت شده در زمان چمن زنی آسيب ميبينند ولی ارقام اصالح شده اين مشکل را ندارند. ممکن است باعث تاخير در جوانه زنی ساير گونه های چمن در کاشتهای مخلوط شود. به سرما و گرمای شديد حساس است.

Lolium multiflorum

Cool Season

 • رای گراس يکساله، چمنی با بافت درشت است که عموما برای واکاری روی چمنهای فصل گرم به کار ميرود و بدينوسيله چمنی جايگزين برای چمنهای قهوه ای شده از پاييز تا اواخر بهار ايجاد ميکند. اکثرا اين چمن در معرض گرما از بين ميرود. ريشه های اين  چمن سطحی است.
 • نياز نوری: آفتاب کامل را دوست دارد و تحمل به سايه در اين چمن ضعيف است.
 • نياز آبی: نياز به آبياری متوسط تا زياد دارد و مقاوم به خشکی نيست.
 • پوشش: قابليت پوشانندگی متوسطی دارد.
 • روش کاشت: بذر
 • چمن زنی: از ارتفاع 8.٣ تا 5 سانتيمتر

 

مزايا:جوانه زنی و استقرار سريع، هنگامی که با گونه های باقدرت و سرعت جوانه زنی کند مخلوط ميشود تا زمانی که ساير گونه ها به استقرار برسند چمنی با قابليت مقاومت به باد و پاخوری ايجاد ميکند.

معايب: ويژگی توده ای شدن اين چمن باعث غيريکنواختی آن ميشود. سرعت رشد باالی اين چمن نياز به چمن زنی را در آن افزايش ميدهد. ممکن است به يک علف هرز تبديل شود. قابليت تحمل دماهای خيلی باال را ندارد و نياز به آبياری بااليی دارد.

منشا: مناب برای مناطق با زمستانهای ماليم و تابستانهای گرم حنوب، شمال شرق و شمال غرب اقيانوس اطلس

Poa prantensis

Cool Season

بافت متوسط تا نرم

از چمن های فصل سرد با وسعت کشت بالا

نوک پهنک برگها قايقی شکل و رنگ برگها سبز آبی است.

ريزوم های اين چمن با ريشه های سطحی، چمنی با بافت سخت و

درهم پيچيده ايجاد ميکند.

مزايا: تحمل به سرمای بالايی دارد. بيشتر کولتيوارهای آن به

عارضه زنگار، لکه سياه و لکه برگی مقاومت دارند.

معايب: نياز به آب فراوان دارد. برخی کولتيوارها سايه و گرمای

شديد را نميتوانند تحمل کنند.

منشا: آيکای شمالی، کانادا، نواحی با آب و هوای سرد جنوبی و

جنوب شرق و کوهستان ها.

نياز نوری: آفتاب کامل را دوست دارد. بعضی کولتيوارها تحمل به

سايه کمی دارند.

نياز آبی: برخی کولتيوارها نميتوانند خشکی را تحمل کنند. به آبياری

زود به زود نياز دارد.

پوشش: قابليت پوشش دهی خوب تا عالی دارد.

روش های کشت: بذر و يا چمن قطعه ای

چمن زنی: ا ارتفاع 8.٣ تا 1.5 سانتيمتر

Paspalum notatum

Warm Season

 • در سال 1913 از برزيل به اياالت متحده معرفی شد.
 • رشد کم و ريشه ها عميق، موثر در کنترل فرسايش خاک
 • نياز نوری: شرايط آفتابی يا نيمه سايه
 • نياز آبی: شرايط خشکی را تحمل ميکند اما بهترين رشد را در شرايط آبياری فراوان دارد.
 • پوشش: قدرت پوشش دهندگی خيلی خوب.
 • روش های کشت: بذر و چمن قطعه ای
 • چمن زنی: 5.٣ تا 5.7 سانتيمتر ارتفاع مناسب چمن زنی، ساقه های بذری سريع الرشدند نياز به چمن زنی زود به زود دارد.

مزايا: مناسب برای خاکهای شنی و غير حاصلخيز، در زمستان نسبت به ديگر چمن های فصل گرم مدت بيشتری سبز ميماند و به خشکی هم تحمل دارد.

معايب: گاهی در چمن های کاشتنی به صورت علف هرز و مهاجم عمل ميکند، نسبتا حساس به کلروز، لکه دالری و جيرجيرک خالدار

Zoysia spp.

Warm Season

 • منشا: آمريکای جنوبی و کاليفرنيای جنوبی و ساحلی
 • نياز نوری: تحمل متوسط سايه و آفتاب
 • نياز آبی: پس از استقرار نياز آبی پايينی دارد و مقاوم به خشکی است.
 • پوشش: قابليت پوشانندگی خوبی دارد.
 • روشهای کاشت: پودپی )چمن قطعه ای(
 • چمن زنی: از ارتفاع 5.2 تا 5 سانتيمتر
 • پهنک برگها در اين چمن پهن است.
 • ريشه دهی عميق دارد و با رشد کند استولونها و ريزومها توليد يک چمن متراکم مينمايد. برخی از کولتيوارهای اين چمن برای توليد زمينهای بازی مناسبند.

مزايا: مقاوم به اکثر آفات، مقاومت خوب به تحمل گرما و خشکی، در صورت مراقبت خوب بسيار زيبا بنظر ميرسد.

معايب: چمنی کند از نظر استقرار و تکثيراست ولی کولتيوارهای جديد از اين نظر مناسبترند. در مقاييسه با چمنهای فصل گرم زودتر به رکودميرود و ممکن است به مدت طوالنی تری قهوه ای بماند.علت استفاده از بذر مخلوط اين است که ويژگی های هم را پوشش دهند و عيب و نقص يکديگر را برطرف سازند.مثال بذری به سرما مقاوم است، بذری سريع الرشد است و... باهم کشت ميشوند تا ترکيبی عالی حاصل شود.

احداث و نگهداری چمن در مشهد

روش های احداث چمن

زمان کاشت چمن که گیاهی تک لپه و چندساله می باشد اصولاً در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار نتیجه بهتر می دهد. این گیاه که علفی از خانواده گرامینه ها می باشد در این فصول بهتر می تواند ریشه بدهد و علاوه بر اهمیت زمان کاشت آن، مکان کاشت آن نیز در نگهداری آن تاثیر گذار می باشد.

چمن کاری علاوه بر ایجاد لطافت و زیبایی برای محیط، از پراکندگی آلودگی های فضا در اثر وزش باد نیز جلوگیری می کند. چمن کاری می تواند در مناطق خشک و معتدل که وزش باد در آنجا رخ می دهد و احتمال پراکندگی گرد و غبار بسیار زیاد می باشد، بهداشت محیط را مصون نماید.

لازم به ذکر می باشد که کاشت چمن نیز مانند کلیه امورات، باید با رعایت اصول مربوط به خود صورت گیرد تا از نظر کیفی و کمی به ثبات برسد. ممکن است که کاشت چمن به وسیله افرادی با سابقه کم در این حوزه و نا آشنا با اصول و قواعد کاشت آن انجام گیرد و حاصل آن چیزی جز ایجاد خسارت مالی و صدمه به محیط زیست به جای نماند. بنابراین بهتر است کار را به کاردان بسپارید.

مجموعه فضای سبز فراتیماس با برخورداری از تیم حرفه ای و مجرب با طراحی بهترین استراتژی در حوزه کاشت چمن طبیعی و مصنوعی در مشهد، قادر است بهترین المان ها را برای طرح مدنظر شما پیاده سازی کند. همچنین با برقراری ارتباط با کارشناسان این مجموعه می توانید بهترین نوع طراحی و اجرای چمن درمشهد را در فضای ویلا یا باغ خود تجربه کنید.

احداث و نگهداری چمن در مشهد

 

کاشت چمن طبیعی در مشهد

مجموعه فراتیماس با سابقه ۱۳ سال فعالیت، آماده ارائه بهترین خدمات کاشت چمن طبیعی در مشهد با بهترین کیفیت به شما عزیزان می باشد. همچنین می توانید به وسیله راه های ارتباطی و صفحه "ارتباط با ما" با مشاوران تیم ارتباط برقرار کرده تا شما را در پیاده سازی طرح مطلوب و مدنظر خود در ارتباط با حوزه طراحی و کاشت چمن طبیعی راهنمایی کنند.

در ادامه به برخی از مزایای کاشت چمن طبیعی اشاره شده است :

همان طور که می دانید کاشت چمن روش های متعددی دارد و یکی از شرایط مهم در کاشت چمن به صورت بذری، شرایط آب وهوایی محیط می باشد. اما در روش کاشت چمن رولی، شرایط آب وهوایی چندان تاثیر گذار نمی باشد و شما می توانید بدون در نظر گرفتن موارد مذکور، آن را به مکان دلخواه خود منتقل کنید. شاید با خود تصور کنید که روش کاشت رولی بسیار مناسب تر می باشد اما باید بدانید که پس از انتقال چمن به مکان دیگر ممکن است چمن رول به دلیل جابجایی و تغییر فضای محیط دچار تنش های فیزیکی شود و سبزی رنگ خود را از دست بدهد.

یکی از مزایای روش کاشت بذری، استحکام ریشه چمن در خاک می باشد. چرا که ریشه زنی آن ابتدا در خاک آغاز می شود و همین علت باعث مقاومت بیشتر ریشه آن در خاک است.

نکات مهم در کاشت چمن

زمان مناسب کود پاشی چمن در فصل پاییز یا فصل بهار می باشند و میزان ازتی که معمولاً در یک سال برای چمن مورد نیاز است حدود ۳۰ گرم در مترمربع می باشد. همچنین میزان مورد نیاز فسفر و پتاسیم هر کدام ۱۵ گرم در هر متر مربع می باشد.

همان طور که می دانید کودهای مختص به کاشت چمن انواع بسیار گوناگونی دارند؛ متخصصان مجموعه فراتیماس با درنظر گرفتن درصد عناصر به کار رفته در کودها، مقادیر و میزان آن ها را محاسبه می کنند.

طراحان مجموعه برای فضای مدنظر شما بهترین و با کیفیت ترین بذرچمن را در نظر می گیرند و به تعیین نوع چمن منطبق با شرایط محیط می پردازند. به این صورت که برای کاشت چمن در مناطقی که در آن جا بارندگی کمتر رخ می دهد، از چمنی استفاده می کنند که به آبیاری زیادی احتیاج نداشته باشد.

پیش از کاشت چمن بایستی زمین مورد نظر را از هر لحاظ آماده کرد. دقت داشته باشید که باید ریشه ها با خاک تماس داشته باشند. برای این کار بایستی اقدام به نرم کردن یک لایه از قسمت بالایی خاک به وسیله شن کش یا ابزار های مشابه آن کنید. پس از آن به قرار دادن قطعات چمن به صورت کنار هم و بدون فاصله بپردازید. علاوه بر این باید شیوه قرارگرفتن آن ها در کنار یکدیگر به گونه ای باشد که در اندازه ها و مقادیری مانند ارتفاع و شیب نیز یکسان باشند.

در نهایت پس از پوشانده شدن زمین از چمن باید با غلطک آن ها را بکوبید و آبیاری کنید و در زمان مشخص شده ای پس از آن بایستی مجدداً این امر را تکرار کنید.

البته ناگفته نماند اگر شرایط کاشت چمن طبیعی را ندارید یا قادر به نگهداری آن نیستید می توانید در رابطه با حوزه طراحی چمن مصنوعی در مشهد با مشاوران و طراحان مجموعه ارتباط برقرار کرده و پیاده سازی این موارد را برای محیط مورد نظر خود برگزینید تا با اجرای چمن مصنوعی در فضای باغ، ویلا، روف گاردن و محیط دلخواه شما بسیاری از مشکلات طراحی، نصب و نگهداری را کاهش داده شود.

احداث و نگهداری چمن در مشهد

سوالات متداول

    چمن طبیعی برای استفاده در چه فضاهایی مناسب می باشد؟

چمن های طبیعی اغلب به منظور زیبایی در مکان هایی مانند باغ های شخصی، روف گاردن ها، فضای سبز پارک ها و ورزشگاه ها استفاده می شوند.

مهم ترین کاربردهای کاشت چمن چیست؟

 

کاشت چمن علاوه بر زیباسازی فضا به تولید اکسیژن و تهویه هوا کمک بسیاری می کند. همچنین از بخار شدن آب از سطح زمین و فرسوده شدن خاک زمین جلوگیری می کند.

هزینه طراحی چمن مصنوعی در مشهد چقدر است؟

اغلب هزینه کاشت چمن های مصنوعی زیاد می باشد اما هزینه نگهداری، آب، کود و سایر هزینه های آن بسیار کم می باشد. هزینه خرید چمن نیز نسبت به نصب، طراحی آن نیز کمتر می باشد. می توانید برای اطلاع از قیمت طراحی چمن مصنوعی در مشهد با مشاوران مجموعه فراتیماس تماس حاصل فرمایید.

 

بهترین روکش برای چمن اسپرت چیست؟

روکش های زیادی برای کاشت چمن در نظر گرفته می شود مانند کود دامی، ماسه بادی، ورمی کمپوست و کمپوست که هرکدام با توجه به دمای هوا معایب خاصی دارند. کود اسبی بهترین روکش در مرحله پوشاندن بذر است و دارای مزایایی مثل حفظ کردن رطوبت در زیر خود، جلوگیری از تبخیر آب به علت روشن بودن رنگ و عدم جابجایی در هنگام آبیاری می باشد.

هزینه اجرا چمن اسپرت و چمن های پوششی

هزینه اجرای چمن اسپرت با توجه به وسعت کاشت متغیر است.

 هزینه اصلی کاشت چمن شامل بذر، کودهای زیر کار و روکش رو و اجرت کارگری می باشد.

 در حال حاضر با توجه به قیمت دلار بذر چمن مرغوب در هر کیلوگرم بین 600 الی 700 هزار تومان می باشد که برای هر متر مربع 40 الی 70 گرم مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچه دمای محیط بالاتر و شیب زمین بیشتر باشد تراکم بذر بیشتر خواهد شد. استفاده از کود دامی پوسیده برای مخلوط کردن با خاک چمن الزامی می باشد زیرا خاک تقویت شده و بافت بهتری پیدا می کند در نتیجه سبب ماندگاری و افزایش کیفیت چمن در آینده می شود.

پس از کوددهی، تسطیح، رگلاژ، غلطک زنی و بذر ریزی مرحله پایانی روکش کردن بذر با کود اسبی می باشد. به ازای هر 20 متر مربع 1 متر مکعب کود مورد استفاده قرار می گیرد. در مجموع هزینه ای در حدود 60 تا 80 هزار تومان جهت کوددهی برآورد می شود. از ابتدای کار ( کند و کوب، تسطیح، کوددهی، رگلاژ، غلطک زنی، بذر ریزی، روکش کردن، آب دهی تا سبز شدن بعد از آن ) یک دوره چمن زنی، وجین علف های هرز، لکه گیری، تحویل چمن و هزینه های نیروی انسانی وجود دارد. این موارد جزهزینه های کاشت محسوب می شود. که برای هر متر حدودا 50 هزار تومان محاسبه می شود. در مجموع هزینه اجرا چمن اسپرت برای هر متر مربع بین 120 الی 200 هزار تومان متغیر خواهد بود(4/5/1402)

خرید برخی ادوات مانند چمن زن، حاشیه زن، شن کش و وجین کن علف هرز نیز جز هزینه های جانبی در احداث چمن محسوب می شود

تمامی لوازم برای افرادی که دارای چمن اسپرت هستند ضروری می باشد.

هزینه گونه های پوششی به جای استفاده از چمن چه مقدار است؟

چمن های پوششی به دلیل کاشت به صورت بوته ای با فاصله معین هزینه اولیه بیشتری دارند.

 خرید بوته، تراکم کاشت، هزینه کوددهی اولیه و هزینه های تسطیح و کاشت جز هزینه های اصلی و آبیاری و وجین علف هرزدوره اول جز هزینه های جانبی محسوب می شوند.

هزینه بوته بستگی به نوع آن دارد. ارزانترین این گونه ها چمن فرانکینیا با قیمت حداقل 2000 تومان تا چمن دایکوندرا با قیمت هر بوته 5000 هزار تومان متغیر است( تراکم کاشت بستگی به درخواست کارفرما از متری 20 تا 40 عدد متغیر است) هزینه ی کود و نیروی انسانی به طور میانگین 80 هزار تومان محاسبه می شود. به طور مثال در کاشت چمن فرانکینیا با تراکم 30 بوته در مترمربع 140 هزار تومان برآورد می شود.

بهترین روش آبیاری چمن چیست؟

آبیاری تحت فشار و اتوماتیک با استفاده از نازل های مخفی شونده بهترین روش آبیاری چمن می باشد. این نازل ها در دو برند هانتر آمریکا و رین ایتالیا در بازار موجود می باشد. نوع نازل ها با توجه به مساحت چمن متفاوت می باشد. 

نازل های ps از شعاع 5/1 تا 2/5 متر و به با قابلیت360 درجه، درجه بندی می شوند.

نازل های PGJ با شعاع 3/4 تا 6/11 به صورت چرخشی و متحرک هستند.

نازل های Mp Rotator با شعاع پرتاب 5/2 تا 10 متر به صورت 360 درجه می باشند.

نازل های PGP با شعاع پاشش 4/6 تا 8/15 متر به صورت متحرک و چرخشی با ورودی ¾اینچ.

 نازل های L90 با شعاع پاشش 22 تا 31 متر و ورودی 112     

نازل های MP Star با شعاع پاشش 70 تا 80 سانتی متر

نازل های Micro Spry با شعاع پاشش 0.6 تا 1.8 متر 

استفاده از این نازل ها با توجه به مساحت و ابعاد کاشت متغییر میباشد و توسط تیم متخصص طراحی و اجرا سیستم ابیاری میگردد

احداث و نگهداری چمن در مشهد

 نگهداری و بازسازی چمن

چمن ها به دلایل مختلفی دچار آسیب می شوند و به صورت لکه های خشک خود را نشان می دهند.

عدم آبیاری، قارچ، آب ماند، کوبیدگی بیش از حد، آفات از جمله آبدزدک موجب ایجاد لکه در چمن می شود.این لکه ها با کندکوب، تسطیح، بذر وروکش شدن مجدد احیا می شوند. این کار را با استفاده از چمن آماده هم انجام می دهند.

خاک کود چمن چیست

برای افزایش تراکم چمن و بالا بردن کیفیت چمن از کودهای شیمیایی بخصوص کود نیتروژن استفاده می شود. انجام عملیات خاک کود نیز به احیا چمن کمک فراوانی می کند. این عملیات با ترکیب خاک زراعی و کود دامی سرند شده با نسبت 3 به 1 بر روی چمن پاشیده می شود که بهترین زمان برای این امر اواخر زمستان می باشد پس از پاشین خاک کود بوسیله شن کش سطح را صاف و ریگلاژ میکنند

عملیات هوادهی (سیخک زنی) چمن

این عملیات برای چمن هایی که چند سال از احداث آن ها گذشته و تراکم رشد به حدی رسیده که تهویه در اطراف آن انجام نمی شود و یا چمن به علت تردد دچار کوبیدگی شده است انجام میشود

این کار میتواند به وسیله کفش های میخ دار یا دستگاه های هواده چمن صورت گیرد.

هرس چمن

ارتفاع چمن اسپرت نباید از 5 سانتی متر تجاوز کند و همواره باید با دستگاه چمن زن اصلاح شود. یکی از علت های آسیب به چمن دیر هرس کردن آن است در هنگام بلند شدن چمن بخش های پایینی به سایه عادت کرده و اگر دیر هرس انجام شود. بخش های پایینی بعد از هرس دچار آفتاب سوختگی خواهند شد. با هرس مداوم، چمن در حالت رشد رویشی باقی می ماند و آن رفته رفته بیشتر می شود.

مراحل احداث چمن در ورزشگاهها

احداث چمن در ورزشگاه

زمین‌های چمن طبیعی ، در مقایسه با سطوح مصنوعی، ارزان‌تر، لذت‌بخش‌تر برای بازی، خنک‌تر در هوای گرم، کم خطرتر در هنگام بارندگی، انعطاف‌پذیرتر و 30 تا 50 برابر هزینه کمتری برای تعویض هستند..

با این حال، زمین های ورزشی با کیفیت بالا و مبتنی بر شن و ماسه که قادر به تحمل پاخوری شدید تحت طیف شرایط آب و هوایی موجود در PNW هستند به بسیاری از اجزای ساختمانی از جمله انتخاب ماسه، درجه پایه، زهکشی سطحی و زیرسطحی، جنس چمن، و انتخاب گونه بستگی دارد. .

ساخت و ساز مناسب می تواند تا حد زیادی قابلیت بازی یک زمین ورزشی را بهبود بخشد، محدودیتی برای میزان ترافیکی که یک زمین تحمل می کند وجود دارد، و این باید توسط سرپرستان و کاربران تشخیص داده شود..

عمق درجه بندی بهینه برای زمینه های با کیفیت بالا باید 16 اینچ باشد. این عمق با 12 اینچ ماسه و 4 اینچ شن ریز جایگزین خواهد شد

روش های ساخت و ساز برای چمن طبیعی یک زمین ورزشی سنتی مبتنی بر شن و ماسه، به ترتیب زیر ارائه شده است:

 1. درجه بندی پایه
 2. انتخاب مواد
 3. زهکشی زیرسطحی
 4. نصب و راه اندازی آبیاری
 5. انتخاب شن و ماسه
 6. انتخاب چمن
 7. اجرای چمن

درجه بندی پایه

بافت خاک زمین با سیلت و رس زیاد برای استفاده زیاد مناسب نیستند زیرا زهکشی ضعیفی دارند و به راحتی در حین استفاده کوبیده می شوند.

بنابراین، خاک بومی احتمالاً باید از محل برداشته شوند

اگر توپوگرافی اجازه دهد، می توان شن و ماسه را بدون حفاری پس از درجه بندی تراز، با هزینه قابل ملاحظه ای بر روی سطح قرار داد.

در صورت لزوم، گودبرداری باید به گونه ای انجام شود که عیار تمام شده در زمان کاشت با حاشیه یا منطقه مسیر مطابقت داشته باشد.

عمق درجه بندی بهینه برای زمینه های با کیفیت بالا باید 16 اینچ باشد.

این عمق با 4 اینچ مواد پایه(شن حفره دار) و سپس 12 اینچ ماسه جایگزین خواهد شد(شکل 1)

سیستم زهکشی معمولاً در زیر خاک در پایین این عمق دانه بندی فرو می روند. پایه ها باید به صورت مسطح درجه بندی شوند یا دارای تاج 6 اینچی از مرکز تا کناره ها باشند.

اگر چه عمق 16 اینچی بهینه است، اما می توان یک میدان کاربردی با یک لایه شن 12 اینچی و بدون پایه شن ریز ساخت. با این حال، همانطور که در طرحی که در بالا توضیح داده شد، سیستم زهکشی باید 4 اینچ دیگر در زیر خاک قرار گیرند.

خطوط زهکشی ترانشه شده و زهکش ها باید قبل از نصب ماسه با شن ریز یا مواد ماسه درشت پوشانده شوند.

انتخاب مواد

"ماده پایه" در اینجا به عنوان ماسه یا شن حفره ای (رسوبات طبیعی شن و ماسه) که روی خطوط زهکشی و زیرپایه درجه بندی شده قرار می گیرند، تعریف می شود.

این ماده باید به سرعت تخلیه شود تا حرکت سریعتر آب به تمام خطوط تخلیه تسهیل شود. اگر مقادیر زیادی شن و ماسه ارزان قیمت در دسترس باشد، کل پروفیل می تواند از ماسه تا سطح چمن ساخته شود.

مواد پایه می توانند شامل شن های حفره ای با حداکثر 2 تا 3 درصد سیلت و خاک رس باشند.

مواد دیگر ممکن است شامل شن نخودی یا ماسه درشت، با ذرات از شماره 8 تا صفحه نمایش شماره 3/8 باشد. هرگز ماسه ریز یا خاک را روی شن درشت قرار ندهید و اجازه ندهید که تغییرات ناگهانی مشابهی ایجاد شود.

مناطق اشباع در این رابط ها رخ می دهد. سعی کنید یکنواختی بافت را در پروفایل حفظ کنید

عمق مواد پایه می تواند از 4 تا 12 اینچ متفاوت باشد. مواد پایه را با احتیاط روی مزرعه قرار دهید تا از اختلال در گریدهای پایه جلوگیری شود و از آسیب به خطوط زهکشی جلوگیری شود.

از عملیات درجه بندی معمولی می توان برای درجه بندی زمین استفاده کرد، اما هرگز مواد پایه را به شدت فشرده نکنید

زهکشی زیرسطحی

نصب خطوط زهکشی زمانی ضروری است که جداول آب خیلی نزدیک به سطح هستند و باید پایین بیایند

زهکشی نیز باید در زمانی که خاک های زیرین نفوذ ناپذیر هستند یا به آرامی نفوذپذیر هستند که مناطق ریشه چمن برای مدت طولانی اشباع باقی می مانند، نصب شود. خاک های زیرینی که نفوذپذیری متوسطی دارند (1/2 اینچ در ساعت یا بیشتر) نیازی به نصب زهکشی گسترده ندارند.

آزمایش نفوذ استاندارد در عمق 30 اینچ به تعیین نیاز به خطوط زهکشی کمک می کند

خطوط تخلیه را در عمق 16 تا 24 اینچی زیر سطح چمن کاری شده با درجه حداقل 1 تا 2 درصد نصب کنید.

ترانشه های زهکشی باید 6 تا 8 اینچ عرض داشته باشند و با دستگاه های کنترل لیزری حفر شوند.

این کار درجه و عمق مناسب خطوط تخلیه را تضمین می کند

تمام مواد کنده شده از پایه را از محل خارج کنید یا اگر با درجه های پایه نهایی تداخل نداشته باشد، آن را به طور یکنواخت در منطقه پخش کنید.

خطوط زهکشی را می توان به صورت طولی از انتها به انتها در زمین های شیب دار طبیعی یا زمین های تاج دار قرار داد اما در زمین های صاف عملی نیست.

به طور معمول، زمین باید از مرکز تقسیم شود و در هر جهت ترانشه شود و طول دویدن به نصف کاهش یابد.

از آنجایی که یک زهکش محیطی باید در اطراف زمین فوتبال نصب شود تا زهکشی زمین و مسیر دویدن را تسهیل کند، این خطوط زهکشی طولی را می توان با زهکش محیطی جفت کرد و به فاضلاب طوفان یا سایر مکان های مناسب تخلیه کرد

360 درجه اطراف لوله و برخی از آنها با سوراخ هایی فقط در یک طرف در زوایای 45 درجه سوراخ میشوند.

در مورد دوم، همیشه سوراخ ها را به سمت پایین قرار دهید. در طول نصب، سعی کنید خاک را از خطوط زهکشی و ترانشه ها دور نگه دارید. انتهای کور را با احتیاط بپوشانید و تمام اتصالات را به درستی وصل و چسب بزنید تا از ورود مواد خاک یا حیوانات جلوگیری شود.

خطوط زهکشی که بر روی مراکز 15 فوتی قرار گرفته اند باید با لوله های زهکشی 3 یا 4 اینچی نیمه سخت با شکاف ها یا سوراخ های حفر شده برای تسهیل جریان آب نصب شوند.

پس از اینکه خطوط زهکشی در جای خود قرار گرفتند، ترانشه ها را با شن نخودی (1/8 تا 5/16 اینچ) یا ماسه درشت تا عمق 2 تا 4 اینچ در بالای لوله تخلیه پر کنید تا از مهاجرت ذرات شن ریز به داخل لوله جلوگیری شود. خط تخلیه، باعث گرفتگی زهکشی ها می شود

خطوط زهکشی را از طریق مناطق انتهایی گسترش دهید تا با زهکش های محیطی نزدیک مسیر دویدن متصل شوند. خط زهکشی اطراف مسیر دویدن تمام زهکش های میدان را قطع می کند و باید 6 اینچ قطر داشته باشد

برای تخلیه سریع آب از مسیرهای روان، حوضچه های گیر در اطراف محیط مزرعه روی زهکش 6 اینچی در مکان های استراتژیک نصب کنید.

حدود 8000 فوت خطوط زهکشی برای زمین هایی مانند این مورد نیاز است. همچنین ممکن است بتوان خطوط آبیاری را در ترانشه های خط زهکش نصب کرد. این باید با یک مهندس آبیاری در میان گذاشته شود

فیلترینگ به عمق 20 سانتیمتر قبل ‌از ماسه ریزی از از یک ‌لایه فیلتر و یک لایه ژئوتکستال استفاده میشود

در عمق 25 سانتیمتری از سطح، کل سطح زمین به صورت زیگزاگی لوله های گرمایش از کف تعبیه میشود. کار این لوله های گرمایش بدین صورت است که آب گرم از دیگ های بخار وارد میشود و بعد که در محیط سرد شد دوباره به منبع برمیگردد و گرم میشود. با اینکار ریشه های چمن گرم میشود و در نتیجه چمن زرد نمیشود. بالای این لوله ها شن قرار دارد و روی این شن، ماسه بادی جای دارد. روی ماسه بادی نیز پیت ماس، ورمی کمپوست و یا در چمن های پارکی کود قرار دارد. البته میتواند فقط ماسه بادی باشد اما ورمی کمپوست بهترین سطح کشت برای نشا میباشد..

نصب و راه اندازی آبیاری

آبیاری در مزارع شنی ضروری است. هنگام برنامه ریزی برای نصب یک زمین ورزشی، دسترسی به آب آبیاری کافی در طول سال را در مراحل اولیه تعیین کنید.

سیستم های آبیاری باید توسط متخصصین توانمند آبیاری طراحی و نصب شوند. مزارع شن و ماسه بدون سیستم های آبیاری مزرعه در دوره های خشک نمی توانند به حداکثر سودمندی خود دست یابند

سیستم های آبیاری خودکار با سرهای بازشو ایمنی برای زمین های ورزشی مبتنی بر شن بهترین هستند. آب آبیاری را می توان با دقت بیشتری از این نوع سیستم کنترل کرد. سرهای آبیاری را در درجه ای بالاتر از سطح تمام شده نصب کنید. پس از اینکه خاک رسوب کرد و چمن به خوبی مستقر شد، این سرها را می توان تا ارتفاع نهایی مناسب خود پایین آورد

احداث و نگهداری چمن در مشهد

انتخاب شن و ماسه

مشخصات محیط ریشه زایی ماسه در جدول 2 (صفحه 7) ذکر شده است. در حالت ایده آل، اکثر ذرات ماسه باید بین محدوده صفحه نمایش شماره 16 و شماره 60 قرار گیرند. با این حال، ماسه با بیشتر ذرات بین صفحه شماره 60 و شماره 140 ممکن است برای محیط ریشه زایی استفاده شود

در مورد دوم، اقدامات احتیاطی زیادی در مدیریت باید رعایت شود تا از نفوذ آهسته آب ناشی از تجمع مواد آلی و تراکم سطح جلوگیری شود

همیشه شن و ماسه را با اندازه الک مشخص کنید. اکثر تامین کنندگان شن و ماسه از صفحه نمایش استاندارد تایلر استفاده می کنند که ذرات شن و ماسه را بر اساس تعداد مش در هر اینچ طبقه بندی می کند

عمق ماسه سطح بسته به کیفیت مواد پایه از 4 تا 12 اینچ متغیر است. مواد حفره‌ای با نسبت‌های بالای شن و ماسه با اندازه مناسب امکان استفاده از آن را ممکن می‌سازد

افزودن مواد آلی، مخلوط خارج از محل به محیط ماسه سطح، بهینه است. موادی مانند مواد آلی به خوبی کمپوست شده یا پیت ماس اسفاگنوم فیبری برای اصلاح ماده آلی قابل قبول هستند

اندازه ذرات ماده آلی باید از 1/8 تا 3/16 اینچ باشد. از تمام موادی که درشت تر یا ریزتر از موارد ذکر شده هستند خودداری کنید

تحت هیچ شرایطی نباید از مواد ذغال سنگ نارس تجزیه شده به عنوان یک اصلاح ارگانیک در زمین های ورزشی پرتردد استفاده شود. مواد آلی ظرفیت نگهداری آب و مواد مغذی را افزایش می دهند و در 2 تا 3 سال اول به سطح ارتجاعی می بخشند

با این حال، پس از حدود 2 سال، گیاهان چمن ماده آلی کافی تولید می کنند.

هر دسته از مخلوط ریشه باید قبل از قرار گرفتن در زمین ورزشی آزمایش شود

محیط سطحی یا ریشه زایی را روی سطح بازی به یک درجه صاف برسانید و مرطوب کنید تا امکان درجه بندی و حرکت آسان تر بدون شیارهای شدید فراهم شود

مراقب باشید و احتیاط کنید تا به آبپاش ها و زهکش های نصب شده آسیب نرسد. از دستگاه های تراکم بر روی مواد سطحی به جز برای تجهیزات دانه بندی و خاکورزی معمولی استفاده نکنید

انتخاب چمن

بهترین گونه چمن برای ساخت زمین چمن فوتبالی در ایران و متناسب با شرایط غالب آب و هوایی ایران، چمن آفریقایی برموداگراس میباشد. و برای مناطق سردسیر بهترین نوع چمن، بذر چمن پوآ و بذر چمن لیلیوم پرنه می‌باشد

در چمن های پارکی در هر متر مبع 30 تا 40  گرم بذر و در چمن های استادیومی 90 تا 100 گرم بذر استفاده میشود.

در صورتی که سایت خاکی نباشد، نرخ بذر برای فوتبال و سایر زمین های ورزشی باید 4 تا 6 پوند به ازای هر 1000 فوت مربع بذر گواهی شده باشد. اگرچه پوآ پراتنسیس (بلوگراس کنتاکی) به خوبی با مناطق  سرد سازگار نیست، اما در مخلوط بذر با لولیوم پرن (چچم چند ساله) مفید است

سیستم ریزوم قوی بلوگراس به بهبود استحکام چمن کمک می کند و به سرعت مناطق فرسوده را بهتر از چچم نوع دسته ای پر می کند. مخلوط ها باید 50 درصد چچم چند ساله نوع چمن و 50 درصد بلوگرس کنتاکی بهبود یافته از نظر وزن باشند. این در واقع 80 درصد بلوگراس کنتاکی از نظر تعداد دانه و 20 درصد چچم چند ساله خواهد بود.

بلوگرس کاشته شده به تنهایی یا به عنوان ترکیبی از ارقام، عملکرد خوبی درمنطق گرم خواهد داشت. هنگامی که بذر بلوگراس گواهی شده به تنهایی کاشته می شود، میزان بذر 3 تا 4 پوند در هر 1000 فوت مربع کافی است.

کاشت چمن

تا زمانی که مزرعه به درجه نهایی خود نرسیده از مواد کودی استفاده نکنید. به آرامی تمام مواد کود دهنده و مواد اصلاح کننده خاک را در 4 اینچ بالای مخلوط نهایی بچرخانید. پس از ترکیب مواد کود، هیچ حرکت شن سطحی نباید مجاز باشد

حرکت کودها را جابه‌جا می‌کند و باعث ایجاد رگه‌ها و رگه‌هایی از مواد با مناطقی با کمبود کامل می‌شود. پس از ادغام کودها، مزرعه را کمی مرطوب کرده و با یک غلتک سبک یا با مته بریلیون یا دستگاه بسته بندی سبک مناسب، آن را غلت دهید تا سطح آن قبل از کاشت کمی سفت شود

کاشتن

در صورت وجود آبیاری خودکار، افزودن مالچ های آلی به سطح ضروری نیست. کاشت را می توان در هر زمان در طول فصل رشد طبیعی انجام داد. زمان ایده آل اواخر تابستان یا اواسط بهار است. پس از جوانه زدن بذر، یا بلافاصله قبل از آن، از یک منبع نیتروژن سریع ، مانند نیترات آمونیوم اوره یا سولفات آمونیوم، به میزان 1 پوند محصول در هر 1000 فوت مربع استفاده کنید تا نیتروژن محلول برای نهال های در حال ظهور فراهم شود

پس از کاشت بذر، مهم است که سطح آن به طور مداوم مرطوب باشد. این یکی از مهم ترین گام ها در راه اندازی یک رشته ورزشی است. بسیار مراقب باشید تا مزرعه را بیش از حد آبیاری نکنید، زیرا شسته شدن مواد مغذی رخ خواهد داد. مقدار کم و مکرر آب را تا زمانی که جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه کامل شود بمالید. این کاربردها باید به طور مکرر (یعنی 6 تا 8 بار در 24 ساعت) انجام شوند تا از رطوبت سطح در همه زمان ها اطمینان حاصل شود. در صورت خشک شدن سطح، جوانه زنی ناهموار و احتمالاً جوانه زنی رخ نخواهد داد

پس از کامل شدن جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه (معمولاً طی 7 تا 14 روز)، دفعات آبیاری را کاهش دهید (یعنی 1 تا 2 بار در 24 ساعت) و مقدار آب مصرفی را بر اساس نیاز ناحیه ریشه افزایش دهید. بین دو آبیاری اجازه دهید کمی خشک شود. اگرچه ماسه ها به سرعت تخلیه می شوند، آب بیش از حد باعث آبشویی مواد مغذی می شود. پس از اینکه چمن‌ها برای بار اول چمن‌زنی شدند، ممکن است یک یا دو آبیاری مناسب در هفته کافی باشد.

در طول دوره تأسیس، تأمین تغذیه متعادل، از جمله گوگرد کافی، مهم است.

نگهداری

چمن زنی: بسته به نوع مراقبت فواصل متفاوت میباشد. معمولا در زمستان بدلیل رشد کم چمن فواصل طولانی میشود.

تغذیه: در زمین های شنی آبشویی مواد زیاد است. آب مواد را با خود به لایه های پایین تر میبرد و از دسترس ریشه خارج میشود. بنابراین میزان کوددهی نیز زیاد است