ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

بذر چیست

۱۴۰۲/۰۳/۲۸

نه تنها ویژگی های ژنتیکی بر تعیین اندازه بذر تاثیر گذار است ویژگی و شرایط محیط هم تاثیرگذار است...

ادامه مطلب...

بستر کاشت گیاهان

۱۴۰۱/۱۲/۰۲

برای کاهش مصرف آب و افزایش بازدهی از طریق بهبود تراکم بوته در هر متر مربع، از خاک بستر کاشت گیاه استفاده شود...

ادامه مطلب...

پروژه رویایی خود را با ما بسازید